İnsan Hakları Politikası

İnsan Hakları Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak; iş süreçlerimizin merkezinde yer alan insan ve onun haklarına büyük önem veriyoruz. İnsan haklarına saygılı, etik değerleri yüksek, eşit, kapsayıcı, adil, güvenli ve özgürlükçü bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktayız. Şirketimizde ırk, dil, yaş, cinsiyet, din, etnik köken, statü veya herhangi bir kişisel özelliğe bakmaksızın tüm çalışanlarımıza eşit olanaklar sunmaktayız ve tüm paydaşlarımızdan da benzer bir yönetim / iş ahlakı sergilemelerini talep etmekteyiz.

Bu kapsamda TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve diğer uluslararası standartlar ile değerlendirme kriterlerine (ILO, IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri gibi Uluslararası Finans Kuruluşları) uyumlu olmak şartıyla;

SOSYAL DİYALOG
• Çalışanların sendikalaşma ve sendika üyesi olma; yasalara uygun surette örgütlenme, toplu pazarlık ve sözleşme ile ulusal yasalar çerçevesinde genel çalışma koşullarını düzenleme haklarına saygı duymak ve yasal bir sendika tarafından temsil edilen çalışanlarının özgürce seçilmiş temsilcileriyle yapıcı bir diyalog kurmayı,
• Çalışanlar arası açık iletişimi korurken olabilecek ihlallerin ve çalışanların işyeri içinde/dışında şiddet, fiziksel ve psikolojik taciz, ayrımcılık veya kötü yaklaşım sergilemesi ya da çalışma ortamını bozması gibi her türlü etik dışı davranışın raporlanması için çalışanları işe alım sürecinden itibaren bilgilendirmek, teşvik etmek ve çalışanlar ile insan kaynakları arasında güvenli bir iletişim ortamı sağlamayı,

ÇALIŞMA KOŞULLARI
• Çalışanlara adil ve uygun ücretlendirme ve yan haklar sağlama sürecini, ilgili sektörlere ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi koşullarda, varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak ve hiçbir koşul altında asgari ücretin altına düşmeden yönetmek ve sosyal yan haklar dahil olmak üzere tüm ücretleri, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ödemeyi,
• Çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç doğrultusunda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmeyi,
• Faaliyet gösterdiği ülkelerdeki haftalık azami çalışma saatlerini aşmamak için yerel yasal çalışma saatlerine uymak, çalışanların düzenli molalar, izinler yapması ve verimli bir iş-yaşam dengesi kurmasını desteklemek, ücretli izin ve yasal tatillerde ilgili yasal hükümlere ve yürürlükteki meslek standartlarına uymayı,

ÇOCUK İŞÇİ & ZORLA ÇALIŞTIRMA
• Zorla çalıştırma, kölelik, esirlik, çocuk işçi çalıştırmanın her formu, işkence ve aşağılayıcı muamelenin yanı sıra fiziksel ve zihinsel istismarı reddetmeyi, 

YEREL TOPLULUKLAR & PAYDAŞLAR
• Faaliyet gösterilen coğrafyalarda bulunan toplulukların haklarına saygı duyarak, yaşamlarındaki olumsuz etkileri azaltmak için çaba göstererek, paydaş katılımını destekleme yoluyla uzun dönemli ilişki kurmayı hedefleyerek ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak çalışmayı,
• Savunmasız ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve dikkate alındığı bir ilişki kurmayı, yerel sorunların en uygun şekilde yerel düzeyde çözüme kavuşturmayı,
• Alt yükleniciler ve tedarikçilerin etik kurallarına uyumlu olarak insan haklarına uygun hareket etmelerini, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel topluluklara tanınmış haklara saygı göstermelerini sağlamak ve insan haklarına yönelik herhangi bir aykırılık fark edildiğinde gerekli adımları atmalarını talep etmeyi,

ÇEŞİTLİLİK KAPSAYICILIK & HAKKANİYET
• Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmek, faaliyetlere yönelik planlama, veri toplama, strateji geliştirme ve bütçe hazırlık süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları konularını göz önünde bulundurmayı,
• Çalışanlarımıza işe alım, terfi, tazminat, yan haklar, eğitim, gibi istihdam ile ilgili konularda ve diğer tüm süreçlerde ırk, dil, din, dini inançlar, mezhep, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, renk, fiziksel özellikler, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüş gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapmamak ve ayrımcılık yapanlara gerekli yaptırımları uygulamayı,
• Erişilebilir işletmecilik uygulamaları geliştirerek herkes için erişilebilir olmayı sağlamayı,
• Sözlü, fiziksel, psikolojik, cinsel ve/veya duygusal her türlü taciz konusunda sıfır tolerans yaklaşımını benimsemek, taciz ve şiddetin meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak ve böyle bir olayın meydana gelmesi halinde buna uygun yaptırımları uygulamayı,

GİZLİLİK & KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
• Çalışanların kişisel bilgilerini korumak için üst düzey veri gizliliği standartlarını ilgili mevzuatlara uyumlu olarak uygulamak ve faaliyet gösterdiği her ülkede çalışanlarının ilgili veri gizliliği yasalarına uymasını sağlamayı,
• Güvenlik hizmetlerini her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlamayı,
• Şikayet, ihbar, öneri vb. durumlarda paydaşların gizliliğini ve korunmasını sağlamayı,

GÜVENLİ & SAĞLIKLI İŞYERİ
• İnsan haklarını gözeten, insana yakışır, kazasız, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı,
• Öneri ve şikâyet mekanizmaları ile çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve değerlendirme süreçlerine entegre etmek, bütünlük ve açık iletişim kanallarıyla tüm çalışanlarının görüş ve önerilerini almak, çalışanların kararlara katılımını desteklemek ve yaratıcı çalışmayı teşvik etmeyi,
beyan ve taahhüt ederiz.