Enerji ve İklim Değişikliği Politikası

Enerji ve İklim Değişikliği Politikası

Havacılık sektörünün çevresel dönüşümündeki liderlik rolümüz ile gezegenimizi tehdit eden iklim değişikliğinin nedenlerine sürdürülebilir çözümler geliştirme sorumluluğumuzun farkındayız. İş stratejimizin yapı taşlarından birisi olan sürdürülebilirlik prensiplerinin gereği olarak, faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevresel risklerden sera gazı emisyonlarının, tüm değer zincirimiz boyunca azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı amaçlıyoruz.

Hizmet kalitemizle ve iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarımızla uyumlu olmak üzere enerji verimliliğimizi yükseltmek amacıyla gereken kaynağı ayıracağız. Bunun için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturarak bunların uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, etkin enerji yönetimi ve sera gazı azaltımı konusundaki temel yaklaşımımızdır.

Etkin enerji yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve diğer uluslararası çevresel standartlar ile değerlendirme kriterlerine (IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri vb.) uyumlu olmak şartıyla;
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında uluslararası iş birlikleri ile çözüm odaklı projeler geliştirerek, politika ve taahhütlere destek vermeyi,
• İklim değişikliği ile ilişkili riskleri ve fırsatları iş stratejimize ve karar süreçlerimize entegre etmek üzere gereken çalışmaları yapmayı,
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tüm değer zincirindeki faaliyetlerimiz için emisyon envanterlerini oluşturmayı,
• Uzun vadeli yönetim planları ile Net Sıfır hedefine ulaşmak üzere, sera gazı azaltım hedeflerini ve faaliyetlerini tanımlayarak uygulamayı,
• İklim değişikliği ile mücadele alanında belirlediğimiz hedeflerimiz, uygulamalarımız ve performansımızla ilgili şeffaf ve tüm paydaşlarımıza açık bir iletişim süreci oluşturmayı,
• İklim değişikliğini önleme, uyum ve farkındalık artırma çalışmalarında tüm paydaşlarımızla iş birliği yapmayı,
• Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere kullandığımız enerji miktarını azaltmak, yenilenebilir enerji teknolojileri kullanım oranımızı ve enerji verimliliğimizi artırmak üzere gereken kaynağı ayırmayı,
• Tüm havalimanlarımızda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi modelinin uygulamaya alınması için gereken çalışmaların yapılmasını,
beyan ve taahhüt ederiz.