Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sahalarda ve hedef coğrafyalarda değişime liderlik eden, öncü havalimanı işletmecisi olmak vizyonuyla değer üretiyoruz. Amacımız havacılık deneyimimizi ve bilgi birikimimizi, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımız için; çevreye, topluma ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kullanarak kalıcı değer üreten iş modelleri ile çalışmaktır.

Risk-fırsat analizi ve paydaş temelli kurumsal stratejimizin yapı taşlarından birisi olarak “sürdürülebilirlik”, dünya ve insan için kalıcı fayda yaratmaya odaklı, yenilikçi iş modellerimize entegre bütüncül bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla teknoloji tabanlı ve yüksek katma değerli hizmetler ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan geleceğin havalimanlarını, sürdürülebilir inşaat ve işletme yöntemleri ile tasarlıyoruz. Sistematik ve etki odaklı sürdürülebilirlik yönetimi anlayışımızın, organizasyonun tüm katmanlarında yayılımı ve anlaşılması için çok boyutlu bir örgütlenme yapısı ile çalışıyoruz. TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ile diğer uluslararası çevresel ve sosyal standartların değerlendirme kriterlerine (IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri) uyumlu olmak şartıyla;
• Havacılık endüstrisinde değişime liderlik etme sorumluluğumuzla; sektörün tüm paydaşları için değer yaratarak ve olumsuz çevresel etkileri en aza indirerek büyümeye devam etmeyi,
• Havalimanı portföyümüzün ve grup şirketlerimizin organik, inorganik ve tali büyümesine odaklanan stratejimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak hazırlamayı ve uygulamayı,
• Çevresel, toplumsal ve ekonomik değişimin hızını yakalayarak sürdürülebilir rekabet gücümüzü korumayı,
• İş modellerimizi katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, insana ve doğaya saygılı bir yönde sürekli geliştirmeyi,
• İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve biyoçeşitliliğin azalması gibi olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesinde tüm paydaşlar ile ortak hareket etmeyi,
• Havacılık ekosistemindeki paydaşlar için en yüksek değeri üreterek çevresel etkilerimizi sınırlamayı ve toplumsal fayda yaratmayı,
• Sürdürülebilirlik performansımızı tüm paydaşlar ile açık, şeffaf ve uluslararası kabul gören kriterler doğrultusunda düzenli olarak paylaşmayı,
• Kurumsal değerlerimiz çerçevesinde dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin çalışanlarımıza insana yaraşır iş alanları yaratmayı,
• Sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını benimsemeyi ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere paydaşlarımızın gelişimini desteklemeyi,
• Pozitif etki yaratmak amacıyla tüm çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını ve yetkinliklerini geliştirmeyi,
beyan ve taahhüt ederiz.