Su Politikası

Su Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak; tüm su kaynaklarının değerli olduğuna inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ekolojik ve ekonomik fayda yaratmak için; su kaynaklarının sürdürülebilir, etkin, bölgenin doğal yapısına ve hidrolojisine saygılı bir şekilde yönetimini hedefliyoruz. Bu bağlamda gezegenin sınırlı su kaynaklarını etkin yönetmek amacıyla, tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hem havacılık endüstrisinin hem de ekosistemin ihtiyaçlarını karşılayacak uzun vadeli entegre ve sürdürülebilir planlamalar yapıyoruz.

Bu kapsamda TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve diğer uluslararası çevresel standartlar ile değerlendirme kriterlerine (IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri vb.) uyumlu olmak şartıyla;
• Operasyonlarımızda su tüketimini izlemeyi, raporlamayı ve azaltmak için çalışmalar yürütmeyi,
• Suyun geri kazanılarak yeniden kullanılması ve izleme sistemlerinin iyileştirilmesine odaklanarak su performansımızı takip etmeyi,
• Değer zincirimizde su tüketiminin azaltılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak, su ayak izimizi azaltmaya yönelik hedefler belirlemeyi,
• Su yönetimi uygulamalarımızı paydaşlarımızla şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensipleri ışığında paylaşmayı,
• Etki alanımız kapsamındaki tüm paydaşlarımız ile, su kaynaklarının korunması ve bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık sağlamaya yönelik iş birlikleri gerçekleştirmeyi,
beyan ve taahhüt ederiz