Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanları Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanları Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

TAV EGE TERMİNAL YATIRIM YAPIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

TEDARİKÇİ VE TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin konusunda detaylı bilgilere, [www.adnanmenderesairport.com] internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde başta tedarikçi adaylarımızın tanımlanması, tedarikçilerimizin iç sistemlerimize tanımlanmasının sağlanması, gerekli değerlendirmelerin sağlanabilmesi için gerekli bilgi, belge ve dokümanların temini, tedarikçi ilişkilerinin yönetimi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iç ve dış paydaşlarla paylaşılacak basılı, görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarikçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ticari ilişkinin kurulması ve/veya yürütülmesi kapsamında teklif ve sözleşmelere ilişkin müzakerelerin yürütülmesi (satın alma, proje, iş birliği veya kampanya yönetimi), tedarikçi/tedarikçi çalışanı seçimi, iş sürekliliğinin sağlanması ve hizmetlere ilişkin sair iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca düzenli olarak Şirket’imizde görevlerini ifa eden alt yüklenici niteliğindeki Tedarikçi çalışanları bakımından iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, apron kartları başvuruları ve özlük süreçlerinin yönetimi, saklama ve arşiv yönetimi, mal/hizmet satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi ile tedarik zincirinin yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  organizasyon ve etkinlik yönetimi, talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, siparişlerin, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, finans ve muhasebe operasyonlarının yürütülmesi, hukuki, sözleşmesel ya da tabi olduğumuz iç ve dış prosedürlere ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; hukuken bağlayıcılığı olan ve yetkili resmi veya özel kurumlardan gelen taleplerin yanıtlandırılması, satın alınan ürün ve hizmetlere yönelik değerlendirme,hissedarlarımıza , diğer tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde kartvizitler, açık internet kaynakları, faks, posta, e-posta, telefon, iletişim merkezi, internet sitesi ve kurumsal sosyal medya kanalları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.adnanmenderesairport.com] adresinden ulaşabileceğiniz TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 

 

 

 

 

TAV EGE TERMİNAL YATIRIM YAPIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TEDARİKÇİ AÇIK RIZA METNİ

 

TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi Tedarikçi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda kişisel verilerimin, işlenmesini ve yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketinizin yurt içindeki ve  yurt dışındaki iş ortaklarına, grup şirketlerine, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarına, diğer tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.

 

 

Ad

:

 

 

Soyad

:

 

 

Tarih

:

 

 

İmza

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

 

 

Şirket tarafından kişisel verilerimin [aşağıda / yukarıda] belirtilen iletişim bilgilerime tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini ve ticari ileti gönderiminin sağlanması için Şirketinizin hizmet aldığı tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

 

 

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Cep Telefonu No.

:

 

E-posta

:

 

Tarih

:

 

İmza

: